wtorek, 25 listopada 2014

"Jak UNIEWAŻNIĆ wybory - ZRÓBMY TO w II turze"

poniedziałek, 15 września 2014

Algorytmy STL w C++

#include <iostream>
#include <iterator>
#include <vector>
#include <algorithm> // Dla for_each.
#include <cstdlib> // Dla funkcji abs.
#include <deque>
#include <functional> // Dla bind2nd.
#include <list>
#include <set>
#include <numeric>

template <typename type> inline void print_elements(const type &collection, const char *before = "") {
    typename type::const_iterator position;

    std::cout << before;

    for (position = collection.begin(); position != collection.end(); ++position)
        std::cout << *position << ' ';

    std::cout << std::endl;
}

template <typename type> inline void insert_elements(type &collection, int first, int last) {
    for (int iterator = first; iterator <= last; ++iterator)
        collection.insert(collection.end(), iterator);
}

void print(int element) {
    std::cout << element << ' ';
}

bool is_even(int element) {
    return ((element % 2) == 0);
}

bool abs_less(int element_one, int element_two) {
    return (abs(element_one) < abs(element_two)); // Funkcja abs zwraca wartość bezwzględną z podanego argumentu.
}

void print_collection(const std::list<int> &list_collection) {
    print_elements(list_collection);
}

bool lest_for_collection(const std::list<int> &list_collection_one, const std::list<int> &list_collection_two) {
    return std::lexicographical_compare(list_collection_one.begin(), list_collection_one.end(), list_collection_two.begin(), list_collection_two.end());
}

int main() {
    // Algorytm for_each.

    std::vector<int> vector_one;

    insert_elements(vector_one, 1, 9);

    std::for_each(vector_one.begin(), vector_one.end(), print); // Dla każdego elementu wektora wywołaj podaną funkcję.

    std::cout << std::endl;

    // Algorytmy niemodyfikujące.

    int number;

    number = std::count(vector_one.begin(), vector_one.end(), 4); // Zlicz elementy o wartości 4;

    number = std::count_if(vector_one.begin(), vector_one.end(), is_even); // Zlicz elementy o wartościach parzystych.

    std::cout << "Wartosc najmniejsza: " << *std::min_element(vector_one.begin(), vector_one.end()) << std::endl;
  
    std::cout << "Najwieksza z wartosci bezwzglednych: " << *std::max_element(vector_one.begin(), vector_one.end(), abs_less) << std::endl;

    std::vector<int>::iterator vector_pointer;

    vector_pointer = std::find(vector_one.begin(), vector_one.end(), 4); // Znajdź pierwszy element o podanej wartości.

    vector_pointer = std::find_if(vector_one.begin(), vector_one.end(), std::bind2nd(std::greater<int>(), 3)); // Znajdź pierwszy element większy od 3.

    vector_pointer = std::search_n(vector_one.begin(), vector_one.end(), 2, 3); // Znajdź dwa kolejne elementy o wartości równej 3.

    vector_pointer = std::search_n(vector_one.begin(), vector_one.end(), 2, 3, std::greater<int>()); // Znajdź dwa kolejne elementy o wartości większej niż 3.

    std::deque<int> deque_one;
    std::list<int> list_one;

    insert_elements(deque_one, 1, 7);

    insert_elements(list_one, 3, 6);

    auto deque_pointer = std::search(deque_one.begin(), deque_one.end(), list_one.begin(), list_one.end()); // Szukaj pierwszego wystąpienia ciągu "list_one" w kolekcji "deque_one".

    deque_pointer = std::find_end(deque_one.begin(), deque_one.end(), list_one.begin(), list_one.end()); // Szukaj ostatniego wystąpienia ciągu "list_one" w kolekcji "deque_one".

    vector_pointer = std::find_first_of(vector_one.begin(), vector_one.end(), list_one.begin(), list_one.end()); // Szukaj pierwszego wystąpienia elementu kolekcji "list_one" w kolekcji "vector_one".

    vector_pointer = std::adjacent_find(vector_one.begin(), vector_one.end()); // Szukaj pierwszych dwóch elementów o równej wartości.

    if (std::equal(vector_one.begin(), vector_one.end(), list_one.begin()))
        std::cout << "Kolekcja \"vector_one\" jest rowna kolekcji \"list_one\".\n";
    else
        std::cout << "Kolekcja \"vector_one\" nie jest rowna kolekcji \"list_one\".\n";

    std::pair<std::vector<int>::iterator, std::list<int>::iterator> values;

    values = std::mismatch(vector_one.begin(), vector_one.end(), list_one.begin()); // Znajdź pierwszą niezgodność.

    if (values.first == vector_one.end())
        std::cout << "Brak niezgodnosc pomiedzy \"vector_one\" a \"list_one\".\n";
    else {
        std::cout << "Pierwsza niezgodnosc pomiedzy \"vector_one\" a \"list_one\": " << *values.first << ".\n";

        std::cout << "Druga niezgodnosc pomiedzy \"vector_one\" a \"list_one\": " << *values.second << ".\n";
    }

    std::list<int> list_two, list_three, list_four, list_five;

    insert_elements(list_two, 1, 5);

    list_five = list_four = list_three = list_two;

    list_two.push_back(7);

    list_three.push_back(2);

    list_four.push_back(0);

    list_five.push_back(2);

    std::vector<std::list<int> > collection_of_collection;

    collection_of_collection.push_back(list_two);

    collection_of_collection.push_back(list_three);

    collection_of_collection.push_back(list_four);

    collection_of_collection.push_back(list_five);

    collection_of_collection.push_back(list_four);

    collection_of_collection.push_back(list_two);

    collection_of_collection.push_back(list_five);

    collection_of_collection.push_back(list_three);

    std::sort(collection_of_collection.begin(), collection_of_collection.end(), lest_for_collection); // Posortuj kolekcje leksykograficznie.

    // Algorytmy modyfikujące.

    std::copy(vector_one.begin(), vector_one.end(), std::back_inserter(list_one)); // Kopiuj elementy kolekcji "vector_one" do "list_one" (kopiuje zakres na początek) i użyj wstawiacza końcowego aby elementy były wstawiane, a nie nadpisywane.

    std::vector<int> vector_two(vector_one.begin(), vector_one.end());

    std::copy_backward((vector_one.begin() + 2), (vector_one.begin() + 4), (vector_two.begin() + 5)); // Kopiuj zakres jak wyżej z tym, że na koniec.

    std::transform(vector_one.begin(), vector_one.end(), vector_one.begin(), std::negate<int>()); // Wykonaj negację wszystkich elementów.

    std::deque<int> deque_two;
    std::deque<int>::iterator deque_int_pointer;

    insert_elements(deque_two, 11, 23);

    deque_int_pointer = std::swap_ranges(vector_one.begin(), vector_one.end(), deque_two.begin()); // Wymień elementy kolekcji "vector_one" z odpowiadającymi im elementami kolekcji "deque_one".

    std::fill_n(std::ostream_iterator<float>(std::cout, " "), 10, 7.7); // Wypisz 10 razy wartość 7,7.

    std::cout << std::endl;

    std::fill(++list_one.begin(), --list_one.end(), 1); // Zastąp elementy od drugiego do przedostatniego wartością 1.

    std::generate_n(std::back_inserter(list_one), 5, rand); // Wstaw 5 losowych liczb.

    std::generate(list_one.begin(), list_one.end(), rand); // Nadpisz pięcioma liczbami losowymi.

    std::replace(list_one.begin(), list_one.end(), 5, 33); // Zastąp wszystkie wartości równe 5 wartościami równymi 33.

    std::replace_if(list_one.begin(), list_one.end(), std::bind2nd(std::less<int>(), 5), 0); // Zastąp wszystkie wartości spełniające podane kryterium wartościami równymi 0.

    std::replace_copy(list_two.begin(), list_two.end(), std::ostream_iterator<int>(std::cout, " "), 5, 55); // Wypisz wszystkie elementy o wartości 5 zastąpione wartością 55.

    std::cout << std::endl;

    std::replace_copy_if(list_two.begin(), list_two.end(), std::ostream_iterator<int>(std::cout, " "), std::bind2nd(std::less<int>(), 5), 42); // Wypisz wszystkie elementy o wartości większej od 5 i zastąpione wartością 42.

    std::cout << std::endl;

    // Algorytmy usuwające.

    vector_pointer = std::remove(vector_one.begin(), vector_one.end(), 5); // Usuń wszystkie elementy o wartości 5.

    vector_one.erase(std::remove_if(vector_one.begin(), vector_one.end(), std::bind2nd(std::less<int>(), 4)), vector_one.end()); // Usuń wszystkie elementy mniejsze od 4.

    std::remove_copy(list_one.begin(), list_one.end(), std::ostream_iterator<int>(std::cout, " "), 3); // Wypisz wszystkie elementy oprócz tych o wartości 3.

    std::cout << std::endl;

    std::remove_copy_if(list_one.begin(), list_one.end(), std::ostream_iterator<int>(std::cout, " "), std::bind2nd(std::greater<int>(), 4)); // Wypisz wszystkie elementy oprócz tych o wartościach większych od 4.

    std::cout << std::endl;

    std::list<int>::iterator list_pointer;

    list_pointer = std::unique(list_one.begin(), list_one.end()); // Usuń kolejne powtórzenia.

    std::unique_copy(list_two.begin(), list_two.end(), std::ostream_iterator<int>(std::cout, " ")); // Wypisz elementy z usuniętymi kolejnymi powtórzeniami.

    std::cout << std::endl;

    // Algorytmy mutujące.

    std::reverse(vector_one.begin(), vector_one.end()); // Odwróć kolejnośc elementów.

    std::reverse_copy(vector_two.begin(), vector_two.end(), std::ostream_iterator<int>(std::cout, " ")); // Wypisz wszystkie elementy w odwrotnej kolejności.

    std::cout << std::endl;

    std::rotate(vector_one.begin(), (vector_one.begin() + 1), vector_one.end()); // Przesuń cyklicznie o jeden element w lewo.

    std::set<int> set_one;

    insert_elements(set_one, 1, 9);

    std::set<int>::iterator set_int_pointer = set_one.begin();

    std::advance(set_int_pointer, 1);

    std::rotate_copy(set_one.begin(), set_int_pointer, set_one.end(), std::ostream_iterator<int>(std::cout, " ")); // Wypisz wszystkie elementy przesunięte cylicznie o jeden element w lewo.

    std::cout << std::endl;

    std::random_shuffle(vector_one.begin(), vector_one.end()); // Potasuj losowo wszystkie elementy.

    // Algorytmy sortujące.

    std::sort(deque_one.begin(), deque_one.end()); // Sortuj elementy rosnąco.

    std::sort(deque_one.begin(), deque_one.end(), std::greater<int>()); // Sortuj w kolejności malejącej.

    std::partial_sort(deque_one.begin(), (deque_one.begin() + 5), deque_one.end()); // Sortuj do momentu gdy posortowanych będzie 5 pierwszych elementów.

    std::partial_sort_copy(deque_one.begin(), deque_one.end(), vector_one.begin(), vector_one.end()); // Kopiuje elementy kolekcji "deque_one" do "vector_one".

    std::nth_element(deque_one.begin(), (deque_one.begin() + 4), deque_one.end()); // Wyłuskaj cztery najmniejsze elementy.

    std::copy(deque_one.begin(), (deque_one.begin() + 4), std::ostream_iterator<int>(std::cout, " ")); // Wypisz te cztery najmniejsze elementy.

    std::cout << std::endl;

    // Algorytmy przeznaczonego dla zakresów posortowanych.

    if (std::binary_search(list_one.begin(), list_one.end(), 5)) // Sprawdź czy istnieje element o wartości 5.
        std::cout << "Element o wartosci 5 jest obecny w liscie \"list_one\".\n";
    else
        std::cout << "Element o wartosci 5 nie jest obecny w liscie \"list_one\".\n";

    list_one.insert(std::lower_bound(list_one.begin(), list_one.end(), 3), 3); // Wstaw wartość 3 na pierwszej możliwej pozycji bez naruszania uporządkowania.

    list_one.insert(std::upper_bound(list_one.begin(), list_one.end(), 7), 7); // Wstaw wartość 3 na ostatniej możliwej pozycji bez naruszania uporządkowania.

    // Scalanie elementów.

    int table_one[] = { 1, 2, 2, 4, 6, 7, 7, 9 };
    int table_two[] = { 2, 2, 2, 3, 6, 6, 8, 9 };
    int length_one = (sizeof(table_one) / sizeof(int));
    int length_two = (sizeof(table_two) / sizeof(int));

    std::merge(table_one, (table_one + length_one), table_two, (table_two + length_two), std::ostream_iterator<int>(std::cout, " ")); // Połącz zakresy.

    std::cout << std::endl;

    std::set_union(table_one, (table_one + length_one), table_two, (table_two + length_two), std::ostream_iterator<int>(std::cout, " ")); // Zsumuj zakresy.

    std::cout << std::endl;

    std::set_intersection(table_one, (table_one + length_one), table_two, (table_two + length_two), std::ostream_iterator<int>(std::cout, " ")); // Iloczyn zakresów.

    std::cout << std::endl;

    std::set_difference(table_one, (table_one + length_one), table_two, (table_two + length_two), std::ostream_iterator<int>(std::cout, " ")); // Wyznacz elementy pierwszego zakresu bez elementów drugiego zakresu.

    std::cout << std::endl;

    std::set_symmetric_difference(table_one, (table_one + length_one), table_two, (table_two + length_two), std::ostream_iterator<int>(std::cout, " ")); // Różnica symetryczna zakresów.

    std::cout << std::endl;

    // Algorytmy numeryczne.

    std::cout << "Suma elementow \"vector_one\": " << std::accumulate(vector_one.begin(), vector_one.end(), 0) << std::endl; // Oblicz sumę elementów (argument trzeci to wartość początkowa).

    std::cout << "Iloczyn skalarny dla \"list_one\": " << std::inner_product(vector_one.begin(), vector_one.end(), vector_one.begin(), 0) << std::endl;

    std::partial_sum(vector_one.begin(), vector_one.end(), std::ostream_iterator<int>(std::cout, " ")); // Wypisz wszystkie sumy częściowe.

    std::cout << std::endl;

    std::adjacent_difference(deque_one.begin(), deque_one.end(), std::ostream_iterator<int>(std::cout, " ")); // Wypisz wszystkie różnice pomiędzy elementami.

    std::cout << std::endl;
}

Źródło:
- Prata S., Język C++. Szkoła programowania. Wydanie VI, Helion SA, 2012,
- Josuttis N. M., C++. Biblioteka standardowa, Helion SA, 2003.

poniedziałek, 1 września 2014

Specjalne kontenery STL w C++

#include <iostream>
#include <stack>
#include <queue>
#include <string>
#include <exception>
#include <bitset>
#include <limits> // Dla numeric_limits (chociaż niekoniecznie w Microsoft Visual Studio 2013).

// Bezpieczniejsza klasa stosu.

template <class type> class safer_stack {
protected:
    std::deque<type> elements;

public:
    // Klasa wyjątku dla funkcji składowych pop oraz top wywoływanych w przypadku pustego stosu.

    class read_empty_stack : public std::exception {
    public:
        virtual const char *what() const throw() {
            return "proba odczytania pustego elementu";
        }
    };

    // Liczba elementów.

    typename std::deque<type>::size_type size() const {
        return elements.size();
    }

    // Czy stos pusty.

    bool empty() const {
        return elements.empty();
    }

    // Umieść element na stosie.

    void push(const type &element) {
        elements.push_back(element);
    }

    // Zdejmij element ze stosu i zwróć jego wartość.

    type pop() {
        if (elements.empty())
            throw read_empty_stack();

        type element(elements.back());

        elements.pop_back();

        return element;
    }

    // Zwróć wartość kolejnego elementu.

    type &top() {
        if (elements.empty())
            throw read_empty_stack();

        return elements.back();
    }
};

int main() {
    // Stos.

    std::stack<int> elements;

    elements.push(1); // Umieść na stosie element.

    elements.push(2);

    elements.push(3);

    std::cout << elements.top() << std::endl; // Pobierz ze stosu element ale go nie usuwaj.

    elements.pop(); // Usuń element ze stosu.

    elements.top() = 77; // Zmień kolejny element.

    while (!elements.empty()) {
        std::cout << elements.top() << std::endl;

        elements.pop();
    }

    try {
        safer_stack<int> safer_elements;

        safer_elements.push(1);

        safer_elements.push(2);

        safer_elements.push(3);

        safer_elements.pop();

        safer_elements.pop();

        safer_elements.top() = 77;

        safer_elements.push(4);

        safer_elements.push(5);

        safer_elements.pop();

        safer_elements.pop();

        safer_elements.pop();

        safer_elements.pop(); // O jeden za dużo.
    }
    catch (const std::exception &information) {
        std::cerr << "Wyjatek: " << information.what() << ".\n";
    }

    // Kolejka.

    std::queue<std::string> queue_elements;

    queue_elements.push("String nr 1");

    queue_elements.push("String nr 2");

    queue_elements.push("String nr 3");

    std::cout << queue_elements.front() << std::endl; // Pobierz z kolejki element.

    queue_elements.pop(); // Zdejmij z kolejki element.

    std::cout << "W kolejce jest " << queue_elements.size() << " elementow.\n";

    // Kolejka priorytetowa.

    std::priority_queue<float> priority_elements;

    priority_elements.push(22.1);

    // Pobierz i wypisz elementy.

    while (!priority_elements.empty()) {
        std::cout << priority_elements.top() << std::endl;

        priority_elements.pop();
    }

    // Kontener bitset.

    enum color { red, yellow, gree, blue, white, black, num_colors }; // Każdy bit reprezentuje kolor.
    std::bitset<num_colors> used_colors;

    used_colors.set(red); // Ustawianie bitu do koloru.

    used_colors.set(blue);

    std::cout << "Wartosci bitowe uzytych kolorow: " << used_colors << std::endl;

    std::cout << "Liczba uzytych kolorow: " << used_colors.count() << std::endl;

    std::cout << "Wartosci bitowe niewykorzystanych kolorow: " << ~used_colors << std::endl;

    if (used_colors.any()) { // Jeżeli został wykorzystany jakiś kolor.
        // Przejrzyj wszystkie kolory.

        for (int iterator = 0; iterator < num_colors; ++iterator) {
            if (used_colors[(color)iterator]) // Jeżeli został wykorzystany rzeczywisty kolor.
                std::cout << "Kolor wykorzystany.\n";

            used_colors[(color)iterator].flip(); // Zamiana wartości bitu.
        }
    }

    std::cout << "267 w postaci binarnej liczby typu short: " << std::bitset<std::numeric_limits<unsigned short>::digits>(267) << std::endl;

    std::cout << "10000000 w postaci binarnej liczby 24 bitowej: " << std::bitset<24>(1e7) << std::endl;

    std::cout << "1000101011 binarnie to " << std::bitset<100>(std::string("1000101011")).to_ulong() << " dziesiatkowo.\n";
}

Źródło:
- Prata S., Język C++. Szkoła programowania. Wydanie VI, Helion SA, 2012,
- Josuttis N. M., C++. Biblioteka standardowa, Helion SA, 2003.

niedziela, 31 sierpnia 2014

Kontenery STL w C++

#include <iostream>
#include <list>
#include <iterator>
#include <algorithm> // Dla for_each.
#include <set>
#include <string>
#include <map>
#include <deque>
#include <functional> // Dla obiektu funkcyjnego greater.

void out_int(int number);

template <class type> class runtime_cmp {
public:
    enum cmp_mode { normal, reverse };

    // Konstruktor dla kryterium sortowania.

    runtime_cmp(cmp_mode mode_constructor = normal) : mode(mode_constructor) { }

    // Porównanie elementów.
 
    bool operator()(const type &element_one, const type &element_two) const {
        return ((mode == normal) ? (element_one < element_two) : (element_two < element_one));
    }

    // Porównanie kryteriów sortowania.

    bool operator==(const runtime_cmp &element) {
        return (mode == element.mode);
    }

private:
    cmp_mode mode;
};

int main() {
    // Kontenery sekwencyjne.

    // Wektory.

    // Kolejki o dwóch końcach.

    std::deque<std::string> string_queue;

    string_queue.assign(3, "String"); // Wstaw 3 kopie podanego łańcucha.

    string_queue.push_back("Ostatni string"); // Dołącz na końcu podany element.

    string_queue.push_front("Pierwszy string"); // Wstaw na początek.

    std::copy(string_queue.begin(), string_queue.end(), std::ostream_iterator<std::string>(std::cout, "\n")); // Wypisz elementy w oddzielnych wierszach.

    string_queue.pop_front(); // Usuń pierwszy.

    string_queue.pop_back(); // Usuń ostatni element.

    // Wstaw łańcuch "Other" do każdego elementu oprócz pierwszego.

    for (unsigned iterator = 1; iterator < string_queue.size(); ++iterator)
        string_queue[iterator] = "Other " + string_queue[iterator];

    string_queue.resize(4, "String zmiany rozmiaru"); // Zmień rozmiar o ewentualnie brakujące elementy uzupełnij podanymi.

    // Listy.

    std::list<int> one(5, 2); // Lista pięciu wartości 2.
    std::list<int> two, four, five;
    int numbers[5] = { 1, 2, 3, 4, 5 };

    two.insert(two.begin(), numbers, (numbers + 5)); // Wstawia kopie elementów z zakresu od drugiego do trzeciego argument przed miejscem podanym jako trzeci argument.

    int more_numbers[6] = { 6, 7, 8, 9, 10, 11 };
    std::list<int> three(two);

    three.insert(three.end(), more_numbers, (more_numbers + 6));

    std::cout << "Lista one: ";

    std::for_each(one.begin(), one.end(), out_int);

    std::cout << std::endl;

    std::cout << "Lista two: ";

    std::for_each(two.begin(), two.end(), out_int);

    std::cout << std::endl;

    std::cout << "Lista three: ";

    std::for_each(three.begin(), three.end(), out_int);

    std::cout << std::endl;

    // Wypełnij listy elementami.

    for (int iterator = 0; iterator < 6; iterator++) {
        four.push_back(iterator);

        five.push_front(iterator);
    }

    three.remove(2); // Usuwa z listy wszystkie wystąpienia wartości 2.

    three.splice(three.begin(), one); // Wstawia zawartość listy podanej jako drugi argument (i usuwa jej zawartość) przed pozycję podaną jako pierwszy argument.

    five.splice(std::find(five.begin(), five.end(), 3), four); // Wstaw wszystkie elementy kontenera podanego jako drugi argument przed pierwszym elementem, do którego iterator zwróciła funkcja find wprowadzona jako pierwszy argument.

    five.splice(five.end(), five, five.begin()); // Pozycja docelowa, lista źródłowa, pozycja źródłowa (przenieś pierwszy element na koniec).
 
    three.unique(); // Łączy grupę takich samych elementów występujących obok siebie w jeden element.

    three.sort(); // Sortuje liste od wartości najmniejszej do największej.

    three.merge(two); // Scala listę podaną jako argument (i usuwa jej zawartość) z listą wywołującą.

    // Kontenery asocjacyjne.

    // Zbiory i wielozbiory.

    std::string words[] = { "Pierwszy", "Drugi", "Trzeci" };
    std::string second_words[] = { "Czwarty", "Piaty" };
    std::set<std::string> word_container(words, (words + 3)); // Zbiór obiektów typu string.
    std::set<std::string> second_word_container(second_words, (second_words + 2));
    std::set<std::string> third_word_container;
    std::ostream_iterator<std::string, char> out(std::cout, " "); // Interfejs do wyświetlania typu string na strumień cout używający typu char i separatora " ".

    std::copy(word_container.begin(), word_container.end(), out); // Kopiuj z do i posortuj.

    std::cout << std::endl;

    std::set_union(word_container.begin(), word_container.end(), second_word_container.begin(), second_word_container.end(), out); // Wysyła sumę zbiorów do strumienia podanego jako ostatni argument, sortuje i scala takie same wyrazy.

    std::set_union(word_container.begin(), word_container.end(), second_word_container.begin(), second_word_container.end(), std::insert_iterator<std::set<std::string> >(third_word_container, third_word_container.begin()));

    std::cout << std::endl;

    std::set_intersection(word_container.begin(), word_container.end(), second_word_container.begin(), second_word_container.end(), out); // Przecięcie dwóch zbiorów.

    std::cout << std::endl;

    std::set_difference(word_container.begin(), word_container.end(), second_word_container.begin(), second_word_container.end(), out); // Różnica dwóch zbiorów.

    std::cout << std::endl;

    third_word_container.insert("Kolejny"); // Wstawiamy kolejną wartość do zbioru.

    std::copy(third_word_container.lower_bound("Drugi"), third_word_container.upper_bound("Trzeci"), out); // Wyświetlanie zakresu: funkcja lower_bound przyjmuje jako argument wartość klucza i zwraca iterator, który wskazuje na pierwszy element zbioru nie mniejszy od podanego argumentu (funkcja upper_bound intuicyjnie odpowiednio).

    std::cout << std::endl;
 
    if (third_word_container.insert("Kolejny").second)
        std::cout << "Wstawiono element \"Kolejny\" do kontenera \"third_word_container\".\n";
    else
        std::cout << "Element \"Kolejny\" w kontenerze \"third_word_container\" juz istnieje.\n";

    int delete_numbers = third_word_container.erase("Kolejny"); // Usuń wszystkie elementy o podanej wartości.

    std::cout << "Usuniet " << delete_numbers << " elementow \"Kolejny\".\n";

    std::set <int, std::greater<int> > int_container; // Bez powtórzeń, elementy są wartościami całkowitymi, a porządek malejący.
    std::set<int, std::greater<int> >::iterator position; // Iterator dla kolekcji.

    int_container.insert(4);

    int_container.insert(2);

    int_container.insert(1);

    // Iteruj po wszystkich elementach.

    for (position = int_container.begin(); position != int_container.end(); ++position)
        std::cout << * position << std::endl;

    std::set<int> second_int_container(int_container.begin(), int_container.end()); // Przypisz elementy do innego zbioru w porządku rosnącym.

    std::set<int, runtime_cmp<int> > third_int_container;

    third_int_container.insert(5);

    third_int_container.insert(2);

    third_int_container.insert(1);

    runtime_cmp<int> reverse_order(runtime_cmp<int>::reverse); // Kryterium sortowania o odwrotnej kolejności elementów.

    std::set<int, runtime_cmp<int> > fourth_int_container(reverse_order);

    third_int_container = fourth_int_container; // Przypisz elementy oraz kryterium sortowania.

    if (third_int_container.value_comp() == fourth_int_container.value_comp())
        std::cout << "Zbiory third_int_container oraz fourth_int_container posiadaja to samo kryterium sortowania.\n";

    std::multiset<int, std::greater<int> > int_multicontainer; // Powtórzenia dozwolone, elementy są wartościami całkowitymi, porządek malejący.

    int_multicontainer.insert(4);

    int_multicontainer.insert(1);

    int_multicontainer.insert(5);

    std::multiset<int, std::greater<int> >::iterator multiset_pointer = int_multicontainer.insert(4); // Wstaw ponownie wartość 4.

    std::cout << "Wartosc 4 wstawiono do kontenera \"int_multicontainer\" jako element nr " << std::distance(int_multicontainer.begin(), multiset_pointer) + 1 << ".\n";

    // Mapy oraz multimapy.

    std::map<std::string, float> map_collection;

    map_collection.insert(std::map<std::string, float>::value_type("Jan", 22.3));

    map_collection.insert(std::pair<std::string, float>("Bartlomiej", 26)); // Wykorzystanie konwersji niejawnej.

    map_collection.insert(std::pair<const std::string, float>("Tomek", 26)); // Brak wykorzystania konwersji niejawnej.

    if (map_collection.insert(std::make_pair("Michal", 0)).second)
        std::cout << "Udalo sie wstawic pare Michal-0 do mapy.\n";
    else
        std::cout << "Nie udalo sie wstawic pary Michal-0 do mapy.\n";

    for (auto map_iterator = map_collection.begin(); map_iterator != map_collection.end(); ++map_iterator)
        std::cout << "Klucz: " << map_iterator->first << ", wartosc: " << map_iterator->second << std::endl;

    map_collection.erase("Tomek"); // Usuń wszystkie elementy o podanym kluczu.

    auto map_iterator = map_collection.find("Jan");

    // Poniższe dwie instrukcje sprawiają, że podany klucz zmieni swoją nazwę.

    map_collection["Jan"] = map_collection["Janek"];

    map_collection.erase("Janek");

    if (map_iterator != map_collection.end())
        map_collection.erase(map_iterator); // Usuń pierwszy element o podanym kluczu.

    map_collection["Bartek"] = map_collection["Bartlomiej"]; // Wstaw nowy element o wartości starego elementu.

    map_collection["Bonifacy"] = 0;

    for (auto map_iterator = map_collection.begin(); map_iterator != map_collection.end(); ++map_iterator)
        map_iterator->second *= 2; // Podwajamy wartość każdego klucza.

    typedef std::pair<const int, std::string> pair;
    typedef std::multimap<int, std::string> map_code;
    map_code codes;

    codes.insert(pair(41, "Bytom"));

    codes.insert(pair(81, "Bytom"));

    codes.insert(pair(81, "Sopot"));

    codes.insert(std::make_pair(33, "Krakow"));

    std::cout << "Liczba miast o kodzie 81: " << codes.count(81) << std::endl;

    std::cout << "Kod regioniu i miasto:\n";

    for (auto pointer = codes.begin(); pointer != codes.end(); ++pointer)
        std::cout << (* pointer).first << ", " << (* pointer).second << std::endl;

    std::pair<map_code::iterator, map_code::iterator> range = codes.equal_range(81);

    std::cout << "Miasta o kodzie 81:\n";

    for (auto pointer = range.first; pointer != range.second; ++pointer)
        std::cout << (* pointer).second << std::endl;

    std::cout << "Wszystkie wartosci dla klucza 81:\n";

    for (auto iterator = codes.begin(); iterator != codes.end(); ++iterator) {
        if (iterator->first == 81)
            std::cout << iterator->second << std::endl;
    }
}

void out_int(int number) {
    std::cout << number << " ";
}

Źródło:
- Prata S., Język C++. Szkoła programowania. Wydanie VI, Helion SA, 2012,
- Josuttis N. M., C++. Biblioteka standardowa, Helion SA, 2003.

Iteratory STL w C++

#include <iostream>
#include <vector>
#include <iterator>
#include <list>
#include <set>

// Definicja iteratora wstawiającego dla kontenerów asocjacyjnych.

template <class container> class associative_insert_iterator : public std::iterator<std::output_iterator_tag, void, void, void, void> {
protected:
    container & insert_container; // Kontener, do którego wstawiane są elementy.

public:
    explicit associative_insert_iterator(container & constructor_container) : insert_container(constructor_container) { }

    associative_insert_iterator<container> & operator=(const typename container::value_type & value) {
        insert_container.insert(value);

        return * this;
    }

    associative_insert_iterator<container> & operator*() {
        return * this;
    }

    associative_insert_iterator<container> & operator++() {
        return * this;
    }

    associative_insert_iterator<container> * operator++(int) {
        return * this;
    }
};

int main() {
    std::vector<double> numbers(5);
    double table[5] = { 1.204, 2.1, 3, 4, 5 };
    std::vector<double>::iterator pointer;
    // std::vector<double>::const_iterator const_pointer; // Do iterowania po elementach w trybie z odczytem i zapisem.

    // Przypisuje wszystkim elementom kontera konkretną wartość.

    for (pointer = numbers.begin(); pointer != numbers.end(); pointer++)
        * pointer = 1.2;

    std::advance(pointer, -1); // Przesuń iterator o 1 miejsce do tyłu.

    std::cout << "Roznica pomiedzy poczatkiem a aktualna pozycja iteratora liczb calkowytych wynosi " << std::distance(numbers.begin(), pointer) << ".\n";

    std::iter_swap(numbers.begin(), ++numbers.begin()); // Zamień miejscami.

    // for (auto pointer = numbers.begin(); pointer != numbers.end(); pointer++)
        // * pointer = 1.2;

    // for (auto pointer : numbers)
    // * pointer = 1.2;

    std::ostream_iterator<double, char> out_iterator(std::cout, " ");

    *out_iterator++ = 15; // Wyświetla liczbę 15 i oddziela ją spacją.

    std::cout << std::endl;

    std::istream_iterator<int> int_reader(std::cin); // Utwórz iterator strumieniowy wejściowy odczytujący dane ze strumienia cin.
    std::istream_iterator<int> int_reader_off; // Iterator końca strumienia.

    // Dopóki możliwy jest odczyt elementów z wykorzystaniem iteratora strumieniowego wejściowego to wypisuj je.

    while (int_reader != int_reader_off) {
        std::cout << "Podales: " << * int_reader << std::endl;

        ++int_reader;
    }

    std::copy(table, (table + 5), numbers.begin()); // Kopiuje tablicę do wektora.

    std::copy(numbers.begin(), numbers.end(), out_iterator); // Kopiuje wektor do strumienia wyjścia.

    std::cout << std::endl;

    // std::copy(numbers.begin(), numbers.end(), std::ostream_iterator<int, char>(std::cout, " "));

    std::copy(numbers.rbegin(), numbers.rend(), out_iterator); // Kopiuje wektor do strumienia wyjścia w odwrotnej kolejności.

    std::cout << std::endl;

    std::vector<double>::reverse_iterator reverse_pointer;

    // std::vector<double>::reverse_iterator reverse_pointer(pointer); // Konwertuj iterator na iterator odwrotny.

    // std::vector<double>::iterator reverse_reverse_pointer;

    // reverse_reverse_pointer = reverse_pointer.base(); // Konwertuj z powrotem na iterator normalny.

    // Wypisuje w odwrotnej kolejności.

    for (reverse_pointer = numbers.rbegin(); reverse_pointer != numbers.rend(); reverse_pointer++)
        std::cout << *reverse_pointer << std::endl;

    std::string words[] = { "Pierwszy", "Drugi", "Trzeci", "Czwarty" };
    std::vector<std::string> word_vector(4);

    std::copy(words, (words + 4), word_vector.begin());

    std::copy(words, (words + 2), std::back_insert_iterator<std::vector<std::string> >(word_vector)); // Wstawia dwa ciągi z tablicy stringów na koniec wektora zwiększając tym samym ilość jego elementów do 6.

    numbers.clear(); // Wyczyść zawartość

    std::list<int> lists;
    std::set<int> sets;
    std::back_insert_iterator<std::vector<double> > bi_iterator(numbers); // Utwórz wstawiacz końcowy dla wektora.
    std::front_insert_iterator<std::list<int> > fi_iterator(lists); // Utwórz wstawiacz początkowy dla listy.
    std::insert_iterator<std::set<int> > i_iterator(sets, sets.begin()); // Utwórz wstawiacz ogólny dla kontenera typu set.

    * bi_iterator = 1; // Wstaw element.

    ++bi_iterator; // Przesuń iterator na kolejny element.

    * bi_iterator = 2;

    std::back_inserter(numbers) = 3; // Wstaw element.

    std::back_inserter(numbers) = 4;

    std::front_inserter(lists) = 1;

    std::inserter(sets, sets.begin()) = 1;

    std::copy(numbers.begin(), numbers.end(), out_iterator);

    // Użycie iterator zdefiniowanego przez użytkownika.

    std::set<int> collection;
    associative_insert_iterator<std::set<int> > aii_iterator(collection);

    * aii_iterator = 1;

    aii_iterator++;
}

Źródło:
- Prata S., Język C++. Szkoła programowania. Wydanie VI, Helion SA, 2012,
- Josuttis N. M., C++. Biblioteka standardowa, Helion SA, 2003.

Wektory STL w C++

#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>

bool is_lower_than_3(double number);

int main() {
    std::vector<int> numbers(5); // Wektor 5 liczb całkowitych.
    // std::vector<int> numbers(5, 1); // Wektor pięciu liczb 1.
    int elements;

    std::cout << "Ile wektor lancuchow ma miec elementow: ";

    std::cin >> elements;

    std::vector<std::string> titles(elements);

    // Przypisanie konkretnym elementom wektora danych wartości.

    for (int iterator = 0; iterator < numbers.size(); iterator++)
        numbers[iterator] = iterator; // Brak kontroli zakresu.

    try {
        numbers.at(5) = 6; // Kontrola zakresu.
    } catch (std::out_of_range & extension) {
        std::cout << "Blad kontroli zakresu: " << extension.what() << std::endl;
    }

    std::vector<int>::iterator pointer; // Deklaracja iteratora.
    // auto pointer = numbers.begin();

    pointer = numbers.begin(); // Iterator wskazuje na pierwszy element wektora.

    *pointer = 1;

    ++pointer; // Przesuwamy iterator na kolejny element.

    *pointer = 2;

    numbers.back() = 0; // Przypisz ostatniemu elementowi wartość 0.

    // Wypisanie wszystkich elementów wektora za pomocą iteratora.

    for (pointer = numbers.begin(); pointer != numbers.end(); pointer++)
        std::cout << * pointer << std::endl;

    std::vector<double> scores;

    std::cout << "Najwieksza mozliwa liczba elementor dla wektora zmiennych typu double to w tym wypadku " << scores.max_size() << " natomiast w aktualnym obszarze pamieci moze pomiescic " << scores.capacity() << " elementy.\n"; // Funkcja capacity zwróci wartość większa od zera dopiero jak w wektorze znajdą się jakieś wartości.

    std::cout << "Ile chcesz wprowadzic wartosci punktow: ";

    std::cin >> elements;

    // scores.reserve(elements); // Zarezerwuj obszar pamięci na elements elementów.

    double temporary;

    for (int iterator = 0; iterator < elements; iterator++) {
        std::cout << "Podaj wartosc: ";

        std::cin >> temporary;

        scores.push_back(temporary); // Dodaje element na koniec wektora. Z kolei funkcja pop_back usuwa ostatni element.
    }

    scores.erase(scores.begin(), (scores.begin() + 2)); // Usuwamy pierwszy i drugi element.

    std::cout << "Podaj ktora wartosc chcesz usunac z kontenera liczb calkowitych: ";

    std::cin >> elements;

    pointer = std::find(numbers.begin(), numbers.end(), elements);

    if (pointer != numbers.end())
        numbers.erase(pointer);

    std::vector<double> new_scores(scores); // Konstruktor kopiujący.

    new_scores.insert(new_scores.begin(), scores.begin(), scores.end()); // Wstawia przed pierwszy element wektora (określany jako pierwszy argument) wartości wektora określane zakresem drugiego i trzeciego argumentu.

    for_each(new_scores.begin(), new_scores.end(), is_lower_than_3); // Dla każdego elementu z zakresu podanego przez iteratory wywołujemy daną funkcję.

    // for (auto iterator : new_scores)
        // is_lower_than_3(iterator);

    std::random_shuffle(new_scores.begin(), new_scores.end()); // Zamienia kolejność elementów w sposób losowy.

    std::sort(new_scores.begin(), new_scores.end()); // Sortuje wartości w porzadku rosnącym (jeśli elementy kontenera nie są zdefiniowane przez użytkownika). Jeżeli chcemy sortować w porządku malejącym to musimy napisać funkcję, która porównuje dwa pierwsze argumenty funkcji sort, a jej nazwę podać jako trzeci argument.

    std::vector<int> next_numbers(numbers.begin(), numbers.end());

    new_scores.resize(0); // Ustawia liczbę elementów kontenera na 0.

    new_scores.clear(); // Opróżnia kontener.

    new_scores.~vector<double>(); // Niszczy wszystkie elementy i zwalnia pamięć.
}

bool is_lower_than_3(double number) {
    if (number < 3)
        return true;
    else
        return false;
}

Źródło:
- Prata S., Język C++. Szkoła programowania. Wydanie VI, Helion SA, 2012,
- Josuttis N. M., C++. Biblioteka standardowa, Helion SA, 2003.

piątek, 27 czerwca 2014

Kod C++ - rekurencja

#include <iostream>
#include <ctime>
#include <cstdlib>

int exponentiation_recursion(int base, int index);
int exponentiation_iteration(int base, int index);
int fibonacci_recursion(int number);
int fibonacci_iteration(int number);
int factorial_recursion(int number);
int factorial_iteration(int number);
double execution_time(int (* pointer)(int), int argument, int & result); // Funkcja obliczająca czas wykonania danej funkcji.
double execution_time(int (* pointer)(int, int), int first_argument, int second_argument, int & result); // Funkcja obliczająca czas wykonania danej funkcji (przeładowanie).

int main() {
    int result;
    double recursion_time, iteration_time;

    recursion_time = execution_time(fibonacci_recursion, 30, result);

    iteration_time = execution_time(fibonacci_iteration, 30, result);

    std::cout << "Funkcja obliczajaca rekurencyjnie ciag Fibonacciego dla liczby 30 wykonala sie w czasie " << recursion_time << " sekund.\n";

    std::cout << "Funkcja obliczajaca iteracyjnie ciag Fibonacciego dla liczby 30 wykonala sie w czasie " << iteration_time << " sekund.\n";

    recursion_time = execution_time(exponentiation_recursion, 2, 30, result);

    iteration_time = execution_time(exponentiation_iteration, 2, 30, result);

    std::cout << "Funkcja obliczajaca rekurencyjnie 2 do potegi 30 wykonala sie w czasie " << recursion_time << " sekund.\n";

    std::cout << "Funkcja obliczajaca iteracyjnie 2 do potegi 30 wykonala sie w czasie " << iteration_time << " sekund.\n";
}

int exponentiation_recursion(int base, int index) {
    if (index == 0) // Przypadek elementarny.
        return 1;
    else
        return (base * exponentiation_recursion(base, (index - 1)));
}

int exponentiation_iteration(int base, int index) {
    if (index == 0)
        return 1;
    else if (index == 1)
        return base;
    else {
        int result = base;

        for (int iterator = 2; iterator <= index; iterator++)
            result *= base;

        return result;
    }
}

int fibonacci_recursion(int number) {
    if ((number == 1) || (number == 2)) // Przypadek elementarny.
        return 1;
    else
        return (fibonacci_recursion(number - 1) + fibonacci_recursion(number - 2));
}

int fibonacci_iteration(int number) {
    if ((number == 1) || (number == 2))
        return 1;
    else {
        int result;
        int before = 1, after = 1;

        for (int iterator = 3; iterator <= number; iterator++) {
            result = (before + after);

            before = after;

            after = result;
        }

        return result;
    }
}

int factorial_recursion(int number) {
    if (number == 0) // Przypadek elementarny.
        return 1;
    else
        return (number * factorial_recursion(number - 1));
}

int factorial_iteration(int number) {
    if (number == 0)
        return 1;
    else {
        int result = 1;

        for (int iterator = 1; iterator <= number; iterator++)
            result *= iterator;

        return result;
    }
}

double execution_time(int (* pointer)(int), int argument, int & result) {
    clock_t start, stop;
    double time;

    start = clock();

    result = pointer(argument);

    stop = clock();

    time = static_cast<double>(stop - start); // Wynikiem jest liczba cykli procesora.

    time /= CLOCKS_PER_SEC; // Wynik w sekundach.

    return time;
}

double execution_time(int (* pointer)(int, int), int first_argument, int second_argument, int & result) {
    clock_t start, stop;
    double time;

    start = clock();

    result = pointer(first_argument, second_argument);

    stop = clock();

    time = static_cast<double>(stop - start); // Wynikiem jest liczba cykli procesora.

    time /= CLOCKS_PER_SEC; // Wynik w sekundach.

    return time;
}